ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „КОД МЕДИЯ ЕНД
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ГРУП“ ООД

Данни за „КОД МЕДИЯ ЕНД ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ГРУП“ ООД като Администратор
на лични данни:


„КОД МЕДИЯ ЕНД ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ГРУП“ ООД е 100% частно българско търговско
дружество, доставящо иновативно и интересно медийно онлайн и телевизионно
съдържание, чрез своите нишови канали.

Дружеството е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 205497750 и е със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Емил Берсински“ № 12, тел.: +359 879 444 412, e-mail: info@codemedia.bg
За контакт с длъжностното лице по защита на данните: e-mail: privacy@codemedia.bg


За надзорния орган (подаване на жалби, сигнали и получаване на информация)
Независимият публичен орган, създаден от държава членка съгласно член 51 от Регламента в Република България, е Комисията за защита на личните данни. Тя е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и
при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на
приложимото законодателство.


Данни за контакт: www.cpdp.bg ;
е-mail: kzld@cpdp.bg ;
Телефони за контакт: (+359 2) 915 35 18; (+359 2) 915 35 15; (+359 2) 915 35 19
Адрес: гр. София, 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ №2


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


Настоящата Политика за поверителност има за цел да уреди възможно най-пълно и по
недвусмислен начин защитата на правата на физическите лица при обработването на
личните им данни от „КОД МЕДИЯ ЕНД ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ГРУП“ ООД съгласно
приложимото във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. „КОД МЕДИЯ“ в качеството си на Администратор зачита
неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни, прилагайки всички изискуеми от закона и европейското законодателство нужни мерки, осигуряващи ниво на защита, което съответства на
рисковете, свързани с обработването и естеството на данните, които имат нужда от защита.


Настоящата Политика се отнася до личните данни, които „КОД МЕДИЯ “ ООД (наричано по-нататък само „КОД МЕДИЯ“) събира за Вас, с цел да ви предостави услуги („Услуги“)съгласно предмета си на дейност. Чрез тази Политика Ви информираме за политиките и практиките, които прилагаме при обработването на личните Ви данни, както и за правата, които имате във връзка със събраните от нас лични данни за Вас.
Тези политики и практики се отнасят както за данни, събирани от Вас чрез Интернет сайтовете на медията („Сайтовете“), така и чрез форми на хартия, попълнени лично от вас
или от наш представител, чрез имейл кореспонденция, при сключване на договор или чрез други позволени от закона методи за събиране на лични данни.


Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, като изпратите имейл до Длъжностното ни лице по защита на личните данни на горепосочения имейл.


ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ


„КОД МЕДИЯ“следва следните принципи при обработка на личните данни на физическите лица, а именно:
• Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;
• Личните данни се събират за конкретни, изрично посочени и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
• Личните данни се предоставят само дотолкова, че да са свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
• Личните данни са коректно предоставени и са точни. При необходимост се поддържат в актуален вид.
• Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на
субекта на данните само за период, не по-дълъг от стриктно необходимия за целите, за които се обработват въпросните данни;
• Личните данни се обработват единствено по начин, който осигурява подходящо ниво
на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайно загуба, унищожение или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.


ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ


„КОД МЕДИЯ“ обработва Вашите лични данни за целите, описани по-долу:
– за регистрация и управление на профила Ви, включително, за да ползвате услуги,
изискващи регистрация и/или плащане в нашите сайтове;- за регистрацията и допускането Ви до събитията, които „КОД МЕДИЯ“ организира или им е съорганизатор;
– за измерване и проследяване на потребителското поведение в сайтовете на „КОД МЕДИЯ“
с цел подобряване на нашите продукти и Вашето потребителско преживяване;
– за да Ви показваме релевантни за вас реклами и съдържание;
– за управлението на Вашите абонаменти за изданията на „КОД МЕДИЯ“ – книжни или
дигитални;
– за да Ви изпращаме съобщения за наши продукти и услуги, ако изрично сте дали
съгласието си за това;
– за да Ви изпращаме съобщения за продукти и услуги на наши Партньори, когато изрично сте дали съгласието си за това;
– с цел спазване на нормативните изисквания за счетоводна отчетност;
– за сключване и изпълнение на договори с Вас или с представляваното от Вас
лице/юридическо лице


ДАННИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ И ОБРАБОТВАТ ЗА КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ


Ние събираме данни от Вас, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за сключването и изпълнението на определен договор между нас, както и за да Ви предоставим нашите Услуги.


Ще бъдете информирани по ясен и прозрачен начин в случай, че се налага да събираме от Вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но „КОД МЕДИЯ“ намери за необходимо и/или има легитимен интерес от тяхното събиране.
– Данни за целите на ползването на услуги и регистрация сайтовете на „КОД МЕДИЯ“
Мрежата с регистрирани потребители на „КОД МЕДИЯ“ се казва и се намира на адрес
https://codemedia.bg/medii/ Вие можете да се регистрирате през всеки един от сайтовете по Ваше усмотрение.
Във формите, чрез които въвеждате лични данни, ясно обозначаваме кои данни са
задължителни за предоставяне. Това са такива данни, без които е невъзможно да Ви предоставим съответната Услуга или част от нея.
– Регистрация/Създаване на профил.
Част от Услугите, предоставяни по силата на Общите условия, които представляват договор между нас, са достъпни след регистрация. За да се регистрирате и създадете профил, е необходимо да въведете: имейл адрес и парола. В допълнение се съхранява информация за
извършването на регистрацията и съгласяването с Общите условия за ползване (дата, час и IP адрес).Ако се регистрирате използвайки профилите си във Facebook, Google+ и др. ние събираме
данни от профила Ви в съответната социална мрежа, като те могат да включват имейла Ви,имена, снимка, възраст, професионална информация и др. Имайте предвид, че ние събираме
тези данни само при положение, че Вие сами сте предоставили разрешение на съответната социална мрежа чрез опцията за поверителност, която се показва точно преди да се регистрирате на нашите сайтове.


Независимо как ще изберете да се регистрирате, всеки профил става част от мрежата
регистрирани потребители на „КОД МЕДИЯ“.
– Данни, съхранявани във Вашия профил
За целите на някои от предоставяните Услуги имате възможност да създавате и/или съхранявате във Вашия профил определен тип информация като Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да съхранявате във Вашия профил.
– Логове (Log files), свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.
Логовете са файлове, които записват събития във и взаимодействия между системите и/или между потребители и дадена система.
В сайтовете ни се използват логове със следните цели:
-за подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
– за подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
– за развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
– за измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта.


Лог за влизане в акаунт
Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани
опити за достъп до акаунти. Той съдържа дата и час на влизането в акаунта и информация дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, информация дали влизането е с профил от някоя социална мрежа (social login), IP адрес.
Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls)
и др. устройства, попадащи в тази категория
Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство.
– Данни, които събираме за целите на абонаменти за издания и услуги
За целите на абонаментите за нашите издания, събираме от Вас следните данни: име и фамилия, телефон, имейл, адрес, ЕГН/ЕИК (когато се налага издаване на фактура за абонамента). В полето „Допълнителна информация“ бихте могли да предоставите още данни, които получаваме от Вас доброволно.
Данните са необходими за предоставянето на услугата.
– Oбработване на лични данни на лица под 14 години.


За нас е важно да предприемем допълнителни предпазни мерки за защита и безопасност на
децата. По тази причина деца под 14 години нямат право да си създават профили в сайтовете на „КОД МЕДИЯ“ без изричното съгласие на свой родител/настойник. „КОД МЕДИЯ“ ще
изтрие всеки профил, който е създаден от дете на възраст под 14 години без разрешение на родител/настойник, в най-кратък срок, след като сме информирани за това.
Ако сте под 14 години, моля, не изпращайте и не публикувайте никаква информация за себе си, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други.


Бисквитки и други пасивни технологии
„КОД МЕДИЯ“ използва „бисквитки“ и други технологии за проследяване, които събират информация от Вас при взаимодействие с нашите сайтове, за да подобрим тяхното представяне и вашето преживяване.
Можете да се запознаете с нашата Политика за бисквитките на всеки един от сайтовете ни.
– Данни, събирани от други източници
Възможно е да събираме информация за Вас от други законни източници с цел да Ви
предоставим качествено нашите услуги. Такива източници са информация от наши
партньори (в случай, че вие сте се съгласили), публично достъпна информация.


Тази информация включва:
– данни за осъществяване на контакт с Вас;
– публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи Вашата организация.
Друга публично достъпна информация събираме само, след като имаме изричната
декларация на лицето, което ги споделя с нас, че Вие сте се съгласили да бъдат споделяни с нас.


ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ:


Обработването на лични данни от страна на „КОД МЕДИЯ ЕНД ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ
ГРУП“ ООД е законосъобразно и се извършва само на някое от следните правни основания:
• субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; • обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
• обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;
• обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
• обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
• обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или
основните права и свободи


СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА


„КОД МЕДИЯ“ споделя Вашите лични данни само в следните случаи:
– пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
– на наши партньори, с които „КОД МЕДИЯ“ работи въз основа на договор и ни помагат да обезпечим осъществяването на дейността си или да Ви предоставим услугите си и с които имаме споразумения за запазване на конфиденциалността на информацията и защита на личните данни.
„КОД МЕДИЯ“ взима мерки всички тези лица да прилагат същата защита към Вашите
лични данни, както нашите собствени служители и да се съобразяват с Политиката на „КОД МЕДИЯ“ за защита на личните данни. За нас е важно да ползваме услугите само на такива
лица, които се отнасят отговорно към защитата на личните данни и прилагат подходящи технически и организационни мерки.


Използваме доставчици на услуги при обработването на лични данни за някои цели, като например измерване и проследяване на потребителското поведение в сайтовете, изпращане
на имейл съобщения, споделяне на съдържание от потребителите, вход с профил от социални мрежи и др.


ПЛАЩАНИЯ И ТРЕТИ ЛИЦА


Когато извършвате плащания към нас, в зависимост от избрания от Вас начин на плащане, е възможно Вашите лични данни да бъдат предадени от нас или Вие лично да ги предоставите на трети лица. Стремим се да използваме банки, платежни оператори и доставчици на платежни услуги, които спазват най-високи стандарти за защита на личните
данни.


КУРИЕРИ


За да стигнат писмата и пратките ни до Вас, използваме услугите на специализирани куриерски фирми, като за целите на доставката им предоставяме Вашите имена и адрес, а когато е необходимо и телефон.


МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА


„КОД МЕДИЯ“ събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на
нормативните изисквания и прилага подходящи технически и организационни мерки за сигурност.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.


ПЕРИОД (СРОК), В КОЙТО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ


Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони или в зависимост от целта, за която са събрани. В случаи на липса на законоустановен срок, „КОД МЕДИЯ“ съхранява Вашите лични данни
за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и с нормалното развитие на партньорските ни взаимоотношения.


Целта ни е съхраняването на личните Ви данни да изискват минимални действия от Ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.


Без списъкът да е изчерпателен ето изброени сроковете, за които съхраняваме някои от данните, които обработваме:
– данни, предоставени ни при абонамент за нашите издания – 5 години след изтичане на срока на последния ви абонамент;
– трафични данни – съгласно Закона за електронните съобщения трафичните данни се съхраняват за период от 6 месеца.


ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО ИМ


1.Субектите на лични данни имат следните права:
1.1. Право на достъп
Физическото лице има право да получи потвърждение от Администратора дали се
обработват лични данни свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните – Субектът на данните има право да получи от администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и информация за целите на обработването; съответните категории лични данни; получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни; когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни; съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се
направи възражение срещу такова обработване; правото на жалба до надзорен орган; когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния
източник.


1.2. Право на коригиране
Субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно
забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на
обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация


1.3. Право на изтриване („правото да бъдеш забравен“)
Субектът на данни има правото да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу
основания:
a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или
обработвани по друг начин;
б) субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава
обработването на данните или възразява срещу обработването и няма друго правно
основание за обработването;
в) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
г) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение
по правото на Съюза или на Република България.


1.4. Право на преносимост на данните
Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат когато обработването е основано на съгласие в съответствие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.


1.5. Право на ограничаване на обработването
1.5.1. Субектът на данните има право да изиска от администратора ограничаване на
обработването, когато се прилага едно от следното:
a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който
позволява на администратора да провери точността на личните данни;
б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; в) администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
1.5.2. Когато обработването е ограничено съгласно пар.1.5.1 по-горе, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за
защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или на Република България.


1.6. Право на профилиране
Субектът на данните има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на
автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен.


1.7. Право на възражение
1.7.1. Физическото лице има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него. Съгласно чл.21, пар.4 от Регламент 679/2016 физическото лице изрично се уведомява
за съществуването на правото на възражение, което се представя по ясен начин и отделно от всяка друга информация. За изпълнение на това задължение, повече информация относно
правото на възражение ще бъде предоставена в този раздел на настоящата политика за поверителност.
1.7.2. Физическото лице има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработването на лични данни , отнасящи се до него, в случаите, в които обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са
предоставени на администратора или обработването е необходимо за целите на
легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на физическото лице, които изискват зашита на личните данни, по-специално когато физическото лице е дете.
1.7.3. Администраторът се задължава да прекрати обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на физическото лице, или за установяването упражняването или защитата на правни претенции. Физическите лица упражняват правото си на възражение чрез подаване на писмено искане до администратор
по поща на адрес, посочен в идентификацията на администратора по-горе в настоящата политика за защита на личните данни.


1.8. Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данниПри наличие на вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи риск за правата и свободите на физическите лица, физическото лице трябва да бъде уведомено без ненужно забавяне за нарушението на сигурността.


1.9. Право на защита по съдебен и административен ред – подаване на жалба до надзорния орган; ефективна съдебна защита.


1.10. Право на обезщетение за претърпени вреди


2. Ред за упражняване на правата
2.1. Физическите лица упражняват правата си по-горе чрез подаването на писмено искане до Администратора (или оператора на уеб сайта) по пощата, по имейл или чрез контактната форма на сайта съгласно посочените в началото на тази Политика данни за контакт, което искане следва да съдържа следната информация:
● име, адрес и други данни за идентифицирането на съответното физическо
лице;
● описание на искането;
● подпис, дата на подаване на искането и адрес за обратна връзка.2.2. Писменото искане се отправя лично. Администраторът завежда исканията, подадени от физически лица в отделен регистър.


2.3. След като физическото лице упражни правото си на достъп до лични данни, отнасящи се до него, Администраторът проверява идентичността му преди да отговори на искането.
Това е нужно с цел минимализиране на риска от неправомерен достъп до данните и кражба на самоличност. В случай, че предоставените данни не са достатъчни за идентифицирането на лицето, упражнило правото си, Администраторът има право да изиска копие от документи, идентифициращи в достатъчна степен лицето (напр. лична карта, шофьорска
книжка и др.).


2.4. Администраторът разглежда искането и предоставя на физическото лице информация относно действията, предприети в тази връзка, без ненужно забавяне и във всички случай –
в срок от един месец от получаване на необходимите за идентифицирането данни на лицето,подало искането. При необходимост срокът за изпълнение може да бъде удължен, взимайки предвид сложността и броя на исканията, за което физическите лица се информират
своевременно.


2.5. Администраторът се задължава да съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване
или ограничаване на обработване на всяко физическо лице, поискало това, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


3. Право на възражение
3.1. Физическото лице има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него. Съгласно чл.21, пар.4 от Регламент 2016/679 физическото лице изрично се уведомява за съществуването на правото на възражение, което се представя по ясен начин и отделно от всяка друга информация.


3.2. Физическото лице има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, в случаите, в които обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални пълномощия, които са
предоставени на Администратора или обработването е необходимо за целите на
легитимните интереси на Администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на физическите лица. Администраторът се задължава да прекрати обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които
имат предимство пред интересите, правата и свободите на физическото лице, или за
установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Физическите лица упражняват правото си на възражение чрез подаване на писмено искане до Администратора по ред, посочен в настоящата политика за поверителност.


3.3. Администраторът е предвидил ред за сезиране на надзорния орган – Комисия за защита на личните данни – чрез протокол за подаване на сигнал.


3.4. Администраторът се задължава да осигури с всички средства възможността на физическото лице, искащо да подаде сигнал или жалба. За да защитим, както вашите права, така и правата на други физически лица, преди да ви предоставим достъп до определени данни или да извършим действие по вашето искане,
трябва да се уверим в самоличността на лицето, отправило искането. Затова можем да поискаме от Вас да ни предоставите допълнителна информация, да дойдете на място, да изпратите искането си, подписано с електронен подпис или да приложим други разумни мерки за безспорна идентификация, в зависимост от искането, характера на данните и
контекста на тяхното обработване.


Настоящата политика за лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни на „КОД
МЕДИЯ ЕНД ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ГРУП“ ООД влиза в сила на 25.05.2018г. и е валидна,
докато не бъде изменена с по-актуална версия. С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, си запазваме правото да актуализираме настоящата политика при необходимост, поради което Ви приканваме редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика, за да бъдете постоянно
информирани как се грижим за защитата на личните Ви данни.

Количка